Historia szkoły PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragniemy zaprosić Państwa i Wasze dzieci do nauki w Szkole Języków Obcych "Eurolingwista".

Naszym celem było stworzenie profesjonalnej szkoły,

gwarantującej wszechstronne przygotowanie uczestników do biegłego posługiwania się językiem obcym w życiu zawodowym i prywatnym.

Cel ten udało nam się osiągnąć dzięki doświadczonej kadrze wykładowców stosujących autorskie programy nauczania, a także dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej.


Efektem naszej wspólnej i rzetelnej pracy są osiągnięcia i sukcesy uczniów, w szkole, na studiach i w pracy zawodowej.

Nasi słuchacze z powodzeniem zdają egzaminy międzynarodowe (Instytut Goethego, a w najbliższym czasie również i Cambrige).

Szkoła proponuje zajęcia indywidualne, a także w grupach dobranych wiekowo i poziomem zaawansowania.

Słuchacze cenią nas za skuteczność nauczania, profesjonalizm, życzliwość i dbałość o stworzenie dobrych warunków do nauki Szkoły

 

 

Rok szkolny2001/02Prywatna Szkoła Języka Niemieckiego „Deutsche Schule” powstała we wrześniu 2001 roku.

Kryterium doboru lektorów do Prywatnej Szkoły Języka Niemieckiego były wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie pedagogiczne. Do szkoły zostali zatrudnieni nauczyciele, którzy pracują w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a nawet na wyższych uczelniach. Nauczyciele opracowali zestaw programów szkolnych zgodnych z wymogami i potrzebami słuchaczy. Już w pierwszym roku pracy szkoły pojawiły się sukcesy w postaci zdobytych przez słuchaczy certyfikatów językowych Geothe Instiut w Łodzi.
Rok w szkole minął szybko, a słuchacze i rodzice uczniów pozytywnie ocenili działalność szkoły.

Do mocnych stron szkoły zaliczyli:

 • Skuteczne metody nauczania
 • Profesjonalną kadrę
 • Dobrą lokalizację
 • Przyjazny klimat szkoły i nadzór pedagogiczny


Rok szkolny 2002/2003 rozpoczął się zarówno od zmiany nazwy szkoły z „Deutsche Schule” na Szkoła Języków Obcych „Lingwista” jak i rozszerzenia nauczanych języków o angielski i francuski.
W celu podniesienia jakości pracy szkoły dyrekcja i grono pedagogiczne opracowali priorytety obowiązujące na rok szkolny 2002/2003.Należą do nich:

1. Podnoszenie standardu nauczania i uczenia się poprzez:

 • Stworzenie spójnych rozkładów materiału
 • Monitorowanie stopnia realizacji programów


2. Stosowanie jednolitych kryteriów oceniania

3. Stosowanie nowoczesnych metod pracy na lekcji

4. Unowocześnianie bazy dydaktycznej poprzez:

 • Zainstalowanie Internetu dla potrzeb słuchaczy i nauczycieli
 • Wzbogacanie księgozbioru szkolnego
 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Stworzenie banku standaryzowanych testów


5. Budowanie pozytywnego sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole poprzez:
Zorganizowanie zespołu redakcyjnego i wydawanie gazetki szkolnej „Lingwista” i „Przedszkolak”

6. Wykreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku poprzez zorganizowanie „Dni otwartych”, balu karnawałowego oraz „Dni językowych w szkole”
Szkoła rozszerzyła również swoją ofertę nauki języków obcych i skierowała ją do instytucji i firm. Po raz pierwszy naukę języka niemieckiego rozpoczęto z dziećmi Przedszkola Nr 1 w Radomsku. Było to dla szkoły nowe doświadczenie, ponieważ pracując z małymi dziećmi należało dostosować metodykę nauczania do wieku dzieci poprzez wprowadzenie muzyki, gier i zabaw, czyli „bawiąc uczyć, ucząc bawić”. Ten eksperyment pracy z małymi dziećmi zakończył się bardzo pomyślnie, ponieważ dzieci dobrze opanowały język i przygotowały na koniec roku inscenizację bajki o „Czerwonym kapturku”. Dzieci z lektorem wydały też gazetkę szkolną pt.„Przedszkolak”.
W roku szkolnym 2003/2004 słuchacze szkoły zdobywali dalsze certyfikaty językowe- również z j.angielskiego. Maksymalną ilość punktów na certyfikacie otrzymała m.in. pani Anna Kubik, obecnie studentka Wydziału Germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W roku szkolnym 2003/2004 SJO „Lingwista” ugruntowała swoją pozycję na rynku lokalnym, ciągle doskonaląc metodykę nauczania i poszerzając swoją ofertę. Dobre wyniki pracy zauważyły media lokalne „Gazeta Radomszczańska” zamieściła 11 września 2003 roku artykuł pt. ”Jak wybrać dobrą szkołę języków obcych?”.
Na dobrą markę szkoły wpłynęła promocja m.in.: na targach edukacyjnych i w Internecie oraz pozytywna opinia i sukcesy słuchaczy szkoły.
W 2003 roku szkoła wprowadziła dodatkowo naukę języka włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Dla potrzeb firm i klientów indywidualnych wyjeżdżających za granicę szkoła opracowała autorskie programy języków obcych zawodowych dostosowanych do potrzeb słuchaczy. Uczestnicy kursów potrafili w krótkim czasie opanować język w stopniu umożliwiającym porozumienie się w sytuacjach życia codziennego, o czym informowali nas przysyłając pozdrowienia i wizytówki z miejsc, w których przebywali.
Aby być konkurencyjnym na rynku lokalnym wśród szkół językowych SJO „Lingwista” w roku szkolnym 2004/2005 opracowała Strategię Rozwoju Szkoły poprzedzoną wnikliwą analizą wybranych elementów jej pracy. Przede wszystkim usprawniono system zarządzania firmą poprzez zakupienie i zainstalowanie programu komputerowego Tenvirk.

Program ten zawiera bazę danych szkoły oraz pozwala na bilansowanie i analizę finansów a także posiada szereg funkcji związanych z obsługą klienta takich jak:

 • Rekrutacja i przydział do grup lektorów i słuchaczy
 • Stany grup i ich rotacja

Ważnymi elementami Strategii Rozwoju jest prezentacja placówki na stronie internetowej www.eurolingwista.pl oraz wykorzystanie programów komputerowych i internetu w nauczaniu języków obcych.
Priorytetem Szkoły Języków Obcych „Lingwista” w roku szkolnym 2004/2005 było jak najlepsze przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości z języków obcych. Do nowej matury przygotowywały grupy z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym Lektorzy kładli duży nacisk na przygotowanie słuchaczy do części pisemnej i ustnej egzaminu poprzez różnorodne ćwiczenia z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania i dobrze dobranych pomocy dydaktycznych.
Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia w grupach maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatorów i bardzo dobrze znają standardy wymagań egzaminacyjnych, a przez to potrafią dobrze przygotować słuchaczy do egzaminów maturalnych. Wyniki egzaminów ustnych już potwierdziły wysoką jakość nauczania w naszej szkole.
W 2005 r. szkoła opracowała program bezpłatnych kursów językowych dla pracujących mieszkańców powiatu radomszczańskiego, który został pozytywnie oceniony przez WUP w łodzi.
Środki na realizację tego przedsiębiorstwa pochodzą z Unii Europejskiej. Zajęcia rozpoczęły się w grudniu 2005r. i trwać będą do lipca 2006 r.
Szkoła z roku na rok ciągle się rozwija i modernizuje.
W obecnej chwili Szkoła przygotowuje się do wdrożenia metody e-learning na bazie ogólnoświatowej sieci internet

 

 

Rok szkolny2006/07 i 2007/08.

W związku z realizacją przez szkołę projektów unijnych zmienia się nazwa szkoły z "Lingwisty" na "Eurolingwista".

W.w. lata ukierunkowane były na wdrażanie technik informatycznych w metodykę nauczania.

Utworzona została pracownia komputerowa z dostępem do internetu.

nauczanie j. obcych oprócz wykorzystywania programów multimedialnych „Euro plus+”, „Profesor Henry”, zaczęto korzystać z platformy e-learningowej. Zatrudniono Neativ Speakera do zajęć konwersacyjnych. Stosowanie nowoczesnej metodyki w nauczaniu języków obcych wspierało efektywne nauczanie i przyczyniło się do bardzo dobrych wyników na zewnętrznych egzaminach maturalnych i na certyfikaty. W wakacje słuchacz naszej szkoły Piotr Musiał na egzaminie zewnętrznym przeprowadzonym przez Ośrodek Egzaminacyjny w Częstochowie maksymalną liczę punktów i uzyskał certyfikat "Council of Europe Level B2".

 

Tradycyjnie jak każdego roku organizowaliśmy w szkole:

-andrzejki

-mikołajki

-halloween

-walentynki

-karnawał

-dzień dziecka

 

Otoczyliśmy patronatem Festiwal Piosenki Angielskiej „EPA” i sponsorowaliśmy festyny rodzinne organizowane przez Zespół Szkolno-gimnazjalny.

Wydawaliśmy „Gazetkę Szkolną - Eurolingwista” oraz współpracowaliśmy z zespołem Szkół Ekonomicznych w Radomsku w zakresie praktyk zawodowych i Powiatowym Urzędem Pracy W Radomsku w zakresie organizacji kursów zawodowych.

 

Rok szkolny 2008/09 i 2009/10.

 


 

 

We wrześniu 2009 roku nauczanie języka angielskiego odbywają się w filii szkoły przy ulicy Piłsudzkiego 35.

Dla potrzeb nauczania j. angielskiego małych dzieci zakupiono licencje Musical Babies oraz zorganizowano pokój zabaw. Języka angielskiego tą metodą uczy się dzieci już 2-3 letnie. Są to zajęcia muzyczno ruchowe. Dzieci poprzez piosenki taniec i zabawy uczą się dźwięków i słówek, a dodatkowo ćwiczą słuch oraz poczucie rytmu poprzez wystukiwanie melodii na prostych instrumentach.

W roku szkolnym 2008/09 i 2009/10 zorganizowaliśmy jak w poprzednich latach kursy języków obcych dla dorosłych i młodzieży, kursy zawodowe oraz imprezy okolicznościowe.

1 czerwca 2009 roku razem z CNiB „Żak” na palcu GS "Samopomoc Chłopska" zorganizowaliśmy festyn dla dzieci. Dzieci mogły wziąć udział w konkursach plastycznych, muzycznych, quizach. Dla milusińskich przygotowano dużo słodyczy i upominków.

 

 


Rok szkolny 2010/11.

Zmiana nazwy ulicy z Komuny Paryskiej 3 na Aleje Jana Pawła II 3/4.

W tym roku szkolnym zaczęliśmy współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lgocie Wielkiej oraz Dobryszycach i zorganizowaliśmy dla Ich podopiecznych szereg kursów zawodowych.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było opracowanie wniosku o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację bezpłatnych kursów zawodowych z informatyki. Projekt pt.:”Administrator sieci internetowych I i II stopnia oraz grafik komputerowy I i II stopnia zawodami przyszłości” realizowany będzie od 3 stycznia 2011 do 31 marca 2011 roku.

 

 

 

 

Rok szkolny 2012/13.

 

W roku szkolnym 2012/2013 w szkole realizowane były kursy z j. angielskiego, niemieckiego dla dorosłych, młodzieży i dzieci na różnych stopniach zaawansowania. Pracowaliśmy również w firmach takich jak Cefarm, FonSKB , Alpla. W szkole zrealizowano kursy zawodowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, Poświatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku i Poświatowego Urzędu Pracy w Radomsku m.in. takie jak:

 

- "Magazynier"

- "Opiekunka domowa"

- "Bukieciarz"

- "Obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, fakturowanie komputerowe"

 

23.04.2-13 - Szkoła Języków Obcych "Eurolingwista" w Radomsku otrzymała certyfikat ISO 9001: 2008 w zakresie:

 

- Usług specjalistycznych i edukacyjnych w formach kursowych i szkoleniowych

- usług tłumaczeniowych: przysięgłych, zwykłych i specjalistycznych

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2013/14.

 


 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 realizowane były kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Były to kursy przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, jak również dla dorosłych i kursy dla małych dzieci. Ponadto, zorganizowano kursy z języka francuskiego i hiszpańskiego.

 

- W kwietniu 2014 roku odbył się audyt certyfikujący, który potwierdził, że norma ISO 9001: 2008 w szkole jest utrzymywana

- Przez cały rok w SJO "Eurolingwista" przyjmuje zlecenia Biura Tłumaczeń w zakresie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych ze wszystkich języków Unii Europejskiej

 

 

Rok szkolny 2014/15.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny rozpoczęliśmy kursami zawodowymi:

 • Bukieciarz
 • Kasjer handlowy
 • Kucharz małej gastronomii
 • Księgowość małych i średnich firm
 • Magazynier - hurtownik z komputerową obsługą sklepu i magazynu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 21 - 30 lipca 2014 w SJO "Eurolingwista" zorganizowana została bezpłatna intensywna nauka języka angielskiego z native speakers z Kanady dla wszystkich chętnych mieszkańców Radomska i okolic.